simaivasev.com» Услуги

Услуги

1. Инженерно-геоложки проучвания

     

Основната дейност на фирмата от основаването й до момента е изпълнението на инженерно-геоложки проучвания за строителството на сгради и съоръжения от всички категории - от еднофамилни жилищни сгради до хотелски комплекси, промишлени съоръжения, депа за строителни и битови отпадъци, кариери, проучвания за оценка на устойчивостта на площадки в наклонени терени, проучвания за укрепване на свлачища и много други.2. Хидрогеоложки проучвания

В тази дейност основно се включва проектирането и изграждането на водовземни съоръжения за подземни води. Това включва и съставяне на обосновки за водоползване, както и подготовка на всичките съпътстващи документи, необходими за регистрацията на водовземните съоръжения.
Тук може да се добави и изпълнението и въвеждането в експлоатация на сондажни кладенци, както и определянето на параметрите на водоносните хоризонти след изграждането на кладенците.

     3. Лабораторни изпитвания

     

В тази област основен интерес представляват полевите изпитвания. Лабораторията, работеща като подразделение към фирмата изпълнява окачествяване на земната основа под сгради, съоръжения и основи за пътища, както и определяне на физическите параметри на насипите под и около съоръженията. Определянето на еластичните и деформационни модули се изпълнява с натискова плоча, а степента на уплътнение - чрез сравнение на обемната плътност, определена с режещ пръстен или по пясъчно-насипен метод, със стандартната плътност по метода на "Проктор".


В лабораторни условия се изпитват качествата на строителните почви, чрез изследване на проби основно от сондажни ядки. Изпитват се всички основни физико-механични показатели, якост на срязване в апарат тип "Тейлър", компресионен и еластичен модул, зърнометричен + ареометров анализ и др.